Yhteystiedot

Ähtärin Honkaniemen
sukuseura ry
postiosoite:
c/o Johanna Kankaanpää
Verhorannantie 48
63780 Alastaipale

Käytä "Ota yhteyttä"-lomaketta yhteyspyyntöihin
sähköpostilla.

Sukututkimus ja tietosuoja

Sukututkimus on seuran säännöissä tärkeällä sijalla. Se on ollutkin keskeinen toimintamuoto. Kaikista Kalle Tuomaanpojan ja Justiina Kaapontyttären jälkeläissukuhaaroista on laadittu sukututkimukset, jotka on julkaistu sukukirjoissa.

Vuonna 2002 kirjassa Ähtärin Honkaniemen suku ja talo julkaistuja Maria Kallentyttären sukuhaaraa koskevat tiedot kerättiin kirjan kustantajan Veikko Heikkilän toimesta. Tutkimus on jälkipolvien  perhetaulustona word-muodossa seuran hallussa. Sitä ei ole päivitetty perheissä tapahtuneilla muutoksilla. Seuralla ei ole toistaiseksi suunnitelmaa sen päivittämisestä eikä päivitettynä uudelleen julkaisemisesta.

Marian nuorempien sukuhaarojen jälkipolvien perhetaulusto julkaistiin 2011 kirjassa Ähtärin Honkaniemen suku ja talo 2. Sen perustana olevaa sukututkimusta oli jo tehty yksityisenä harrastuksena ja tulokset saatiin seuran haltuun, kun ne päätettiin pyrkiä julkaisemaan. Sukupolvien I-IV selvitys teetettiin kirkonkirjoista ammattisukututkija Matti J. Kankaanpäällä. Myöhempien sukupolvien tiedot  hankittiin pääasiassa sukututkimusperusteella väestötietojärjestelmästä maistraattien välityksellä. Tiedot on järjestetty atk-tiedostoksi.

Tietojen keräys ajoittui pääasiassa vuosiin 2005-2007. Kun jälkimmäisen kirjan julkaiseminen viivästyi vuoden 2011 lopulle, oli selvää, ettei tiedosto ollut enää täysin ajantasainen. Sen vuoksi tiedusteltiin kirjeitse täydentäviä tietoja henkilöiltä, joiden perhetiedoissa todennäköisimmin oli voinut tapahtua muutoksia (aviosäätymuutokset, lapset jne.). Siis nuorilta henkilöiltä ja perheiltä. Kun ihmiset ovat valitettavan passiivisia vastaamaan tällaisiin kyselyihin, pyydettiin maistraateista täydentäviä tietoja vielä kirjan toimitustyön loppuvaiheessa. Myös vanhimpien henkilöiden mahdolliset kuolemantapaukset pyrittiin tarkistamaan. Missään tapauksessa tiedosto ei tullut täysin ajantasaiseksi jo senkään takia, että jokin määrä henkilöitä on antanut väestötietojärjestelmään tietojen luovutuskiellon sukututkimukseen.

Sukuseuran keräämä ja halussa oleva sukututkimustiedosto muodostaa henkilötietolain tarkoittaman henkilörekisterin, jonka tietoja on käsiteltävä lain edellyttämällä tavalla. Myös yhdistyslain vaatima seuran jäsenluettelo on henkilörekisteri. Tietojen käsittelyn vastuuhenkilö ja periaatteet ovat rekisteriselosteissa.

Seuran tiedotustoiminnassa (tiedotuskirjeet ja kotisivut) vuosina 2008-2011 kerrottiin toistuvasti rekisteristä ja tarkoituksesta käyttää sitä sukukirjan julkaisemiseen (Marian nuorempien sisarusten sukuhaarat). Samalla kehotettiin sukuhaarojen jäseniä ilmoittamaan muuttuneita tietojaan ja kerrottiin mahdollisuudesta kieltää tietojensa julkaisu. Tällä tavoin on pyritty täyttämään henkilötietolain 24§:n informointivaatimus siltä osin kuin se ei ole ollut mahdotonta tai vaatinut kohtuutonta vaivaa.

Seura haluaa edistää alasukuhaaroissa mahdollisesti viriävää yksityishenkilöiden suorittamaa sukututkimusta, joka pyrkii täydentämään ja pitämään ajan tasalla sukukirjoissa julkaistuksi tulleita tietoja. Seura voi luovuttaa tässä tarkoituksessa vastavuoroisesti käytettäväksi word-muodossa olevia kirjojen perhetauluja henkilötietolain sallimalla tavalla. Tätä koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan seuran puheenjohtajalle.